Beknopte notulen jaarvergadering 20 maart

Aanwezige bestuursleden,

Trees van Velzen,         vice voorziter

Jan Duyvestijn,              penningmeester

Sjaan van Rijn,              bestuurslid

Marianne Heijnen,        secretaris

De vergadering wordt geopend door de vice voorzitter en vertelt dat wij als bestuur namens de leden afscheid willen nemen van Arnold als voorzitter. Hij wordt geprezen en bedankt en wensen hem alle goeds en hopen hem wel als lid te mogen blijven begroeten op de wekelijkse soosmiddag. Als afscheid krijgt hij een leuk gevulde mand en een mooi boeket bloemen. Arnold neemt zelf nog even het woord en bedankt voor het in zijn gestelde vertrouwen en prettige samenwerking vervolgens wenst hij het bestuur alle goeds toe.

Benoemen nieuwe voorzitter

Niemand heeft zich aangemeld en de vice voorzitter Trees van Velzen vraagt steun en vertrouwen aan de leden om als nieuwe voorzitter te worden gekozen. Er volgt een unaniem applaus en de secretaris heet Trees welkom als nieuwe voorzitter. Dan de eerste officiële taak voor de nieuwe voorzitter is het voorstel om de heer Aad Bennis te benoemen als vice voorziter. Ook hij krijgt de steun en het vertrouwen van de leden en wordt uitgenodigd aan de bestuurstafel.

Mededelingen secretaris

Afgelopen jaar heeft het bestuur geen huis aan huis ronde gedaan om een geldelijke bijdrage te vragen voor de soos. Wij vinden dit niet meer van deze tijd, met al het digitale betalingsverkeer, mensen hebben geen geld in huis e.d. Dit verzoek, om ons financieel te steunen hebben we geplaatst in de dorpsketting. Dit heeft € 287,— opgebracht, onze dank hiervoor.

Dan zijn alle activiteiten die op de jaaragenda van 2017 uitgevoerd op de bedevaartreis na. Daar blijkt niet zoveel belangstelling voor te zijn. Na stemming is besloten om deze activiteit van de kalender te halen. Voor degene die individueel willen gaan hierbij de gegevens waar u zich kan opgeven:

Mevrouw M. Ameling, Peppelweg 44 A, 3052 GL Rotterdam.

Email marijke.ameling6@gmail.com, tel.: 010 2264376.

Voor 15 mei kunt u € 49,50 p.p overmaken op rekeningnummer

NL56 ABNA0595682081 t.n.v. KBO ZUID HOLLAND onder vermelding bedevaart 2018.

Lidmaatschap KBO Soos

Bij het bestuur is gebleken dat er door niet KBO – leden behoefte is voor deelname aan Soos activiteiten. Wij, het bestuur, willen ons meer richten op het sociale aspect en daarom de niet KBO leden ook welkom heten op de Soos. Na discussie omtrent dit onderwerp is het voorstel van het bestuur aangenomen. Dus samenvattend: u hoeft geen lid meer te zijn van de KBO om lid te worden van de Soos. Weet wel dat als u geen lid meer bent de voordelen vervallen, zoals de korting op energie en ziektekosten. Het bestuur zal zich in de eerst volgende vergadering beraden op wat de consequenties financieel zijn en wat we doen met niet leden van de soos die mee willen met een activiteit.

De penningmeester

Jaarverslagen liggen ter inzage op de tafels. De penningmeester neemt het financieel verslag door en geeft ruimte voor vragen. Deze worden niet gesteld. De kascommissie stelt de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur over het boekjaar 2017 te dechargeren, dit wordt met applaus bevestigd. Dan komt het agenda punt om een nieuwe kascommissie te benoemen. Hierop neem de heer Joop Schrader het woord en vertelt dat in de jaarvergadering 2017 besloten is dat hij benoemd is als vast lid van de kascommissie en er voor een tweede lid gekozen moet worden. Door het ontbreken van de notulen van 2017 is dit niet bekend bij het bestuur maar wordt aanvaard. De heer Jaap de Jong stelt zichzelf beschikbaar voor de kascontrole van 2018. De contributie blijft gelijk voor 2019, als de huur van het Kulturhuis dit toelaat. Als blijkt dat dit flink verhoogd wordt zullen wij bij moeten stellen.

Het bestuur vraagt akkoord om de bestuurlijke vergaderingen uit te breiden naar eens in de zes weken, dit omdat wij meer in eigen beheer gaan doen moeten er meer zaken geregeld worden. Deze vergaderingen worden bij de bestuursleden thuis gehouden maar nemen wel kosten met zich mee voor inkoop consumpties. Het bestuur krijgt akkoord van de aanwezige leden.

Rondvraag

Er word door diverse leden nog teruggekomen op het lidmaatschap van de KBO. De voorzitter licht het nogmaals toe.

Sluiting vergadering, met de woorden, ik dank u allen voor uw aanwezigheid en:

Bent u tevreden zeg het anderen en bent u ontevreden zeg het ons!

 Marianne Heijnen, Trees van Velzen