Verslag openbare adviesraad 23 februari

 Verslag van de openbare vergadering van donderdag 23 februari 2017

Aantal toehoorders: 45 (inclusief vertegenwoordigers van team Kulturhus en gemeente LV.

Voorzitter opent om 20.05 de vergadering. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Verslag van 15 september jl. wordt vastgesteld. Op de brief over de risico’s van zettingsverschillen van de Stompwijkse weg wordt nog antwoord verwacht vanuit de gemeente. In het gesprek van de Adviesraad met de burgemeester en wethouders is er uitgebreid gesproken over mogelijke woningbouw op diverse plekken in het dorp. Vanuit de gemeente wordt een woonbehoefte onderzoek opgestart.

Presentatie bouwplan Kulturhus

Wethouder Rozenberg leidt dit project in en schetst de planning. Doel van dit project is huisvesting van de Maerten vd Velde school en het dorpshuis, inclusief andere maatschappelijk functies van ons dorp onder één dak. Op 7 maart verwacht hij een collegebesluit over de definitieve gunning van het contract aan Team Kulturhus en rond de zomer de vergunning. Daarna kan snel worden begonnen met de bouw. De Wethouder roept de inwoners op om mee te denken en suggesties mee te geven aan het team Kulturhus. In dit stadium van plannen maken, tekenen en rekenen kan er namelijk nog aangevuld en gewijzigd worden.
Het Team Kulturhus is een consortium van bedrijven (Vebego Groep, St. Gobain Groep, WeKa Daksystemen, Smartscan Factory en Archipel Ontwerpers), die fungeert als partner voor de gemeente en schoolbestuur in het ontwerp, de bouw en exploitatie van het nieuwe Kulturhus.

Eric Vreedenburgh (architect van ‘Archipelontwerpers’) licht de tekeningen toe en geeft aan welke instanties (school, dorpshuis en kinderopvang) gebruik maken van de verschillende ruimtes op de onderlaag, midden -en bovenlaag en hoe er flexibel met de ruimtes kan worden omgegaan. Hij geeft aan hoe hij rekening houdt met de omgeving en oude aanwezige elementen ( oude muur langs de speelplaats, het groen van het Hazepad, het achteruitzicht op de polder en de kerktuin). De volledige presentatie kunt u vinden op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad.

Opzet van het gebouw in het kort: Op de plek van de huidige kleuterschool komt een langwerpig gebouw met een schuine glazen pui met één verdieping (3 bouwlagen). De maatschappelijke functies bevinden zich aan de voorkant op de begane grond. Het achterste deel is voor de school lokalen. De Jeugd sociëteit The BASE in de kelder, samen met een deel van de lokalen en de kinderopvang. Op de bovenste verdieping is er ruimte voor het atelier en de lerarenkamer. Over de ruimtes is goed nagedacht en multifunctioneel ingericht.

Het nieuwe gebouw wordt energie neutraal, voorziet in parkeren op eigen terrein en is rolstoel toegankelijk. Tijdens de bouw blijft het oude schoolgebouw staan, zodat de school zo min mogelijk hinder ondervindt en er geen noodlokalen nodig zijn.

De Adviesraad vraagt aandacht voor de communicatie m.b.t. bouwoverlast en bereikbaarheid met omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen. Het Team Kulturhus heeft hiervoor een communicatieplan in voorbereiding en plant vooroverleg en inloopsessies voor belangstellenden.

Overige lopende zaken;

Renovatie Stompwijkse weg; de BAM begint de werkzaamheden aan de Stompwijkseweg op maandag 25 februari. Dit betekent dat vanaf deze dag voor een jaar de weg voor doorgaand verkeer is afgesloten. De start van de werkzaamheden is nabij nr. 60. Mevrouw J. Geleijnse is bereikbaar voor vragen via stompwijkseweg@bam.nl en 06-52447425 In het geval van calamiteiten zijn de hulpdiensten geïnformeerd. Via de ‘stompwijk’ App van de BAM wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de woningen/bedrijven aan de Stompwijkseweg. Voor de officiële aftrap is iedereen uitgenodigd op donderdag 9 maart van 15.00-18.00 uur in “De Bles. “

Verbindingsweg; Het bestemmingsplan is vastgesteld en er lopen nu 3 beroepen bij de Raad van State. De kassen van de familie Goeman zijn inmiddels gesloopt en er zijn gesprekken met de verschillende grondeigenaren. De tekeningen van de weg zijn in te zien via de site van de gemeente. I.v.m. voorbelasting van de grond wordt naarstig naar een nieuwe plek voor de De ’Stal’ gezocht.

Herinrichting van de Dr.v.Noortstraat: er wordt gekeken naar mogelijke nieuwe en tijdelijke parkeerplekken aan of in de buurt van de Dr. van Noortstraat voor de verkeersveiligheid in het dorp. De Adviesraad roept de bewoners op om zelf ook creatief hierin te zijn.

Meeslouwerpolder; Adviesbureau ‘Overmorgen’ heeft in opdracht van de gemeente in verschillende bijeenkomsten met bedrijven, eigenaren, gebruikers en bewoners van de Meeslouwerpolder plannen gemaakt om dit gebied toegankelijker te maken met meer groen en meer gebruiksmogelijkheden. Het deel tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg wordt ingericht met “groene” activiteiten, ruimte voor ruimte en recreatie. Voor het deel tussen de Tuinbouwweg en Huysitterweg worden scenario’s uitgewerkt voor tuinbouw en/of mogelijke woningbouw. In het ten noorden van de Huysitterweg wordt gekeken naar verruiming van de gebruikersmogelijkheden van bedrijven om ook bedrijven van de Stompwijkse weg een plek te kunnen geven.
Deze plannen worden verder uitgewerkt en er vindt overleg plaats met de provincie over de uitvoerbaarheid en toegestane mogelijkheden. Via deze link kunt u nog extra informatie vinden over het project.

Peilbesluiten: Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in september 2016 en januari 2017 bijeenkomsten in de ‘Meester’ gehouden voor eigenaren met grond in de polders rondom Zoeterwoude en Stompwijk. Er wordt een nieuw peilbesluit gemaakt. In september was het inventariseren en in januari waren er tekeningen te zien met diverse uitgewerkte plannen en peilbesluiten. Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met het Hoogheemraadschap van Rijnland, mailadres; wgpzz@rijnland.net of 071-3063638.

Rondvraag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.