DAMCENTRUM-PLANNEN

VVD ROEPT OP OM DAMCENTRUM-PLANNEN SNEL UIT TE VOEREN
Op dinsdag 17 december aanstaande bespreekt de gemeenteraad de plannen voor de revitalisering van het historisch centrum van Leidschendam. De VVD-fractie zal de overige partijen oproepen om in te stemmen met de plannen, zodat zo snel mogelijk een start kan worden gemaakt met de uitvoering.
Op dit moment kampt het Damcentrum met een alles overheersende verkeersdrukte, leegstand van winkels, dalende omzetten van winkeliers en een algehele verloedering van de leefomgeving. Een snelle aanpak van deze problemen aan de hand van de voorliggende plannen is voor de VVD van het grootste belang. De huidige plannen van het college van burgemeester en wethouders bieden meer dan voldoende aanknopingspunten om deze problemen daadwerkelijk op te lossen. Met name de alomvattende aanpak van de problemen spreekt de VVD bijzonder aan. Alle problemen in het Damcentrum hangen immers met elkaar samen en kunnen niet los van elkaar worden opgelost. De liberalen roepen de andere partijen dan ook op om de aandacht niet te richten op de aanpak van één probleem, maar voldoende aandacht te hebben voor een evenwichtige totaaloplossing voor het gebied. Het voorliggende plan biedt oplossingen voor zowel bewoners, winkelend publiek als winkeliers, waarbij de kwaliteit, veiligheid en de leefbaarheid van het Leidschendamse centrum er sterk op vooruitgaan.
Wel roept de VVD-fractie het college op om de komende maanden de risico’s die zijn verbonden aan de plannen volledig en duidelijk in kaart te brengen. Ook moet het college aangeven op welke momenten de gemeenteraad waarover moet beslissen en de gemeenteraad regelmatig informeren over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Ten slotte moeten er voldoende parkeerplaatsen komen en moet het verkeerscirculatieplan afdoende oplossingen bieden voor de verkeersproblemen in het Damcentrum. Als de gemeenteraad dinsdag aanstaande de plannen goedkeurt, moet het college de komende maanden hard werken om voor de zomer van 2003 een zogenaamd masterplan klaar te hebben. In dit masterplan staat meer in detail hoe het Damcentrumgebied er in de toekomst uit komt te zien. Nadat dit masterplan is besproken en is goedgekeurd door de gemeenteraad kan de (symbolische) eerste spa de grond in. De VVD wil deze realistische en ambitieuze uitdaging met beide handen aangrijpen.